Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de volledige dienstverlening en overeenkomst tussen All your talent.com, hierna te noemen: “Aanbieder”, en een Wederpartij (bezoeker met of zonder account) hierna te noemen “Gebruiker” waarop Aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aanbieder, voor de uitvoering waarvan door Aanbieder derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Aanbieder en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aanbieder en Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.z

8. Indien Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbieder behoudt het recht om de algemene voorwaarden privacy beleid, disclaimer op ieder moment zonder aankondiging, te wijzigen zonder de Gebruiker expliciet daarover te informeren.

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid

1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik van de dienstverlening van Aanbieder door Gebruiker.

3. Indien er sprake is grove nalatigheid die volledig is te wijten aan Aanbieder, kan Gebruiker Aanbieder  aansprakelijk stellen.

4. De aansprakelijkheid van Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot een bedrag van € 45,-

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 

Artikel 3. Overmacht

1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 

Artikel 4. Vrijwaring

1. De Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de dienstverlening schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 5. Copyright/Intellectuele eigendom/auteursrecht

1. Copyright berust volledig bij All your talent en zonder schriftelijke toestemming van

All your talent aan gebruiker is het niet toegestaan om informatie/content op welke manier dan ook te vermenigvuldigen of te gebruiken in welke vorm of voor welk doel dan ook.

2. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het beeld en geluidsmateriaal welke bij Aanbieder openbaar wordt gemaakt. Dit betekent dat Gebruiker kennis heeft genomen van eventuele intellectuele eigendom of auteursrecht die behoren aan derden en indien van toepassing hiervoor toestemming heeft verkregen van belanghebbende waartoe dit recht behoort.

3. Indien Gebruiker in gebreke is gebleven en geen toestemming heeft van belanghebbende, is Gebruiker bij wet en juridisch volledig aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart Aanbieder dan ook volledig en kan op geen enkele manier Aanbieder verantwoordelijk stellen indien er sprake is van inbreuk op enige rechten van derden/belanghebbende. Alsmede eventuele kosten/schadevergoeding die hierdoor ontstaan of worden geëist door belanghebbende.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 7. Wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Aanbieder.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 8. Artiestenprofiel

Het Artiestenprofiel (podium) is een functie met als doel om artiesten/muzikanten de mogelijkheid te geven om via de website hun muzikale diensten aan te bieden bij afnemers (Boekers).

Onder artiest wordt verstaan de muzikant(en) en/of bandleden die op het artiestenprofiel (podium) worden getoond. (De artiest).

Een Artiestenprofiel is persoonlijk en mag alleen worden aangemaakt en beheerd door de Artiest zelf. Indien er een schriftelijke overeenkomst is, kan ook een derde als beheerder optreden.

Een Artiestenprofiel bevat in ieder geval:

Een Youtube-video van een live optreden;

Een header afbeelding voor profielpagina van minimaal

Een profielfoto van de Artiest

Bedrag gage

Informatie t.b.v. Live-optreden

Geografische gegevens werkgebied

All your talent behoudt zich het recht om het Artiestenprofiel (podium) zonder opgaaf van reden en kennisgeving te wijzigen, offline te halen of te verwijderen.

Artikel 9. Nog geen 16 wel account op All your talent?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van All your talent en kan iedereen een account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een account aanmaakt. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

 

Artikel 10. plaatsen uploads, content, reactie en beoordeling

1. Het is niet toegestaan om beledigende beelden/geluiden te uploaden waarvan je aan kunt nemen dat je hier andere personen of groepen mee kwets, intimideert of discrimineert.

2. All your talent is geen site die bedoeld is voor pornografische of seksueel getinte beeld- geluid materiaal en is niet toegestaan.

3. Grof taalgebruik en/of bewoording in het geven van een reactie c.q. beoordeling waarvan je kunt aannemen dat je de ander kwetst of beledigd, is niet toegestaan.

4. Beeldmateriaal waarop geweld is te zien is niet toegestaan.

 

Artikel 11. doel van platform

Met ons platform hebben wij als doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen (aanbieder en

gebruiker). Artiesten kunnen via een account een profiel (podium) aanmaken om hun muzikale

diensten aan te bieden om geboekt te worden. Gebruiker kan zonder tussenkomst van All your talent diensten afnemen van aanbieder (afnemer). De afspraken die worden gemaakt gelden tussen aanbieder en afnemer. All your talent is geen partij in de totstandkoming van deze afspraken en heeft hier geen invloed op, is niet verantwoordelijk voor gemaakte afspraken of naleving hiervan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen schade voortvloeiend uit deze overeenkomst.

 

Artikel 12. onrechtmatig gebruik website

Het is niet toegestaan om de website anders te gebruiken dan waarvoor de website bedoeld is zoals beschreven in artikel 11 doel platform (website).

1. Het is niet toegestaan om artiesten met een ander doel te benaderen dan waarvoor de website bedoeld is.

2. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor commerciéle doeleinden in welke vorm dan ook tenzij hiervoor een schriftelijke overeenkomst is gesloten met All your talent en gebruiker (adverteerder). Ook promotie/reclame mbt uploads in artiestenprofiel vallen hieronder.

3. Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te raadplegen. Hieronder wordt verstaan spideren, crawlen of schrapen en is dus verboden.

4. Het niet toegestaan om bestanden, links te plaatsen met als doel om onze servers of website,of computers van gebruikers te beschadigen of met als doel informatie te verkrijgen of spam te verspreiden.

5. Het is niet toegestaan om anders dan op gebruikelijke wijze een account aan te maken waarbij onze veiligheids- en authenticatiemaatregelen in acht worden genomen. Omzeilen van van deze maatregelen is verboden.

5. All your talent heeft het recht zonder daarvan een reden van opgaaf te verstrekken of gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, je account te verwijderen (indien van toepassing) of maatregelen te treffen die nodig zijn om misbruik te voorkomen.

DISCLAIMER

De realisatie van deze site is met grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie of van onze diensten gebruik te maken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, gelden de algemene voorwaarden van All your talent.com.

Beschikbaarheid website

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen dat onze website beschikbaar is. Volledige garantie hiervoor geven wij niet. All your talent kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld indien de website niet beschikbaar is, niet of niet veilig of niet correct werkt. Ook de informatie verkregen door gebruik van de website is voor eigen risico. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade direct of indirect, door gebruik van onze site en verkregen informatie.

Advertenties

Adverteerders hebben de mogelijkheid om te adverteren op All your talent.com. All your talent heeft geen invloed op de website van adverteerder en kan dus niet garant staan voor eventuele onjuistheden, veiligheid en/of andere onvolkomenheden en op geen enkele manier hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 

Wijzigingen

All your talent.com behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Privacyverklaring All your talent
All your talent is een platform waar iedereen gebruik van kan maken. Privacy is voor iedereen belangrijk. Je mag ervan uit gaan dat wij er alles aan doen om je privacy te waarborgen.
Met dit document willen wij ons privacy beleid met jou delen zodat jij weet wat je van ons kunt verwachten. Deze voorwaarden zijn voor iedereen bedoeld die gebruik maakt van All your talent. Het is dus belangrijk en raden je aan deze voorwaarden goed te lezen voordat je gebruik maakt van onze dienstverlening.
All your talent vindt jouw privacy net zo belangrijk als jijzelf. Dit betekent dat wij binnen onze mogelijkheden er alles doen om jouw gegevens te beschermen. Dit om te voorkomen en te beveiligen tegen diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking of misbruik van jouw gegevens/account. Wanneer je het vermoeden hebt dat er toch misbruik wordt gemaakt van jouw account, kun je via het contactformulier contact met ons opnemen. Wij zullen ons volledig inspannen om dit voor jou uit te zoeken en indien mogelijk dit voor jou oplossen.

All your talent.com All your talent.com, gevestigd aan
Vogelkersstraat 7 9741 NK Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Www.allyourtalent.com Vogelkersstraat 7
9741 NK Groningen 06-41401451

Persoonsgegevens die wij verwerken
All your talent.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites
heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een
advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

All your talent.com verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ayt.com, dan verwijderen wij deze informatie.